Przejdź do treści
1
Przejdź do stopki

Deklaracja Dostępności

Wstęp

Żłobek Publiczny w Wiskitkach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego https://zlobek-wiskitki.pl.

Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2021-09-13.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-12-09.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

   • podwyższony kontrast
   • możliwość powiększenia liter
   • podświetlane linki
   • mapa strony
   • skala szarości
   • jasne tło

 

Wyłączenia:

 • brak tłumacza migowego

Analiza o nadmiernym obciążeniu: https://validator.utilitia.pl/new_report_general/61893933bd19831c4e00044f/

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Deklarację sporządzono dnia: 2021-11-24

Data aktualizacji deklaracji: 2021-11-24

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Imię i nazwisko osoby kontaktowej: Anna Kozłowska

E-mail osoby kontaktowej: zlobel@zlobek-wiskitki.pl

Numer telefonu osoby odpowiedzialnej: 512078000

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich..

Nazwa organu odwoławczego: Dyrektor Żłobka Publicznego w Wiskitkach

Adres organu odwoławczego: Wiskitki, ul. Spółdzielcza 2, 96-315 Wiskitki

Adres e-mail organu odwoławczego: zlobek@zlobek-wiskitki.pl

Telefon organu odwoławczego: 512078000

Dostępność architektoniczna

Wejście główne do Żłobka Publiczego w Wiskitkach znajduje się pod adresem: ul. Spółdzielcza 2, 96-315 Wiskitki, od strony ul. Spółdzielczej, po przejściu ścieżką utwardzoną przy parkingu. Budynek jest ogrodzony i zamykany. Wejście główne znajduje się na parterze, bez konieczności pokonywania stopni (uskoków, schodów, itp.). Wejście boczne znajduje się od ulicy Guzowskiej. W budynku znajdują się schody z poręczami po obydwu stronach oraz winda. Do budynku wchodzi się drzwiami dwuskrzydłowymi. Drzwi otwierają się za pomocą pchnięcia uchwytu drzwiowego. Pracownicy obecni w budynku podczas godzin pracy Żłobku Publicznym w Wiskitkach reagują na pojawiające się bieżące potrzeby interesantów, w szczególności osób niepełnosprawnych. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na każdym poziomie budynku. Najbliższe miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych znajduje się przy wejściu do
budynku.

Aplikacje mobilne

Brak aplikacji mobilnych.

11560